Implementace systému

Implementací systému rozumíme veškeré práce, které musíme společně se zákazníkem udělat, aby uživatelé mohli systém Target 2100 používat v souladu se svými cíli a zvyklostmi.

Celý proces zavádění Target 2100 se skládá z několika základních kroků:

Migrace dat z předchozího zpracování

Tato služba tedy v praxi znamená, že vezmeme všechna dostupná data o zaměstnancích, platech, školeních apod., která máte dnes v personálních a mzdových programech, které aktuálně používáte a tato data technicky převedeme do tvaru, ve kterém je ukládá Target 2100. Dále naplníme databázi Target 2100 Vašimi daty a nainstalujeme Target 2100 s Vašimi daty na Vaši výpočetní techniku.

Implementační příprava (u větších zakázek implementační studie)

Implementační příprava je prvním krokem, kdy se setkávají konzultanti a programátoři společnosti M-PRO s budoucími uživateli systému TARGET 2100. Cílem implementační přípravy je získat co nejvíce informací o dosavadním způsobu zpracování mzdových a personálních úloh a hledat cesty, jak vybrané procesy více automatizovat, či zavedené postupy změnit.

Není samozřejmě naším cílem Vám změny vnucovat a snažit se dělat změny pro změny. Budeme Vás pouze upozorňovat na možnosti jiných, případně efektivnějších postupů. Výsledné řešení bude samozřejmě vždy přijato až na základě Vašeho rozhodnutí.

Dodávka a instalace příslušného počtu licencí Target 2100

Instalace systému Target 2100 je realizována pracovníky M-PRO za součinnosti pracovníků IT zákazníka. Instalaci systému je možno realizovat v sídle zákazníka osobně, či pomocí vzdáleného připojení (tento postup vyžaduje intenzivnější spolupráci pracovníků IT zákazníka.)

Školení uživatelů v minimální celkové délce 6 pracovních dní

Standardní školení uživatelů systému Target 2100 je rozděleno do dvou cyklů, první je určen pracovníkům mzdových účtáren (mzdovým účetním) a druhý pracovníkům personálních útvarů (personalistům). Oba cykly školení se skládají ze tří jednodenních etap, které by měl absolvovat každý z budoucích uživatelů systému. Školení je vždy realizováno v sídle zákazníka.

Úpravy sestav dle požadavků zákazníka

Cílem implementace Target 2100 je zabezpečit, aby uživatelé měli k dispozici všechny tiskové sestavy a datové výstupy ze systému, které ve své práci využívají a to pokud možno již v jejich konečné úpravě. Jedná se tedy nejen o běžné legislativně povinné výstupy systému, ale o uživatelem užívané kontrolní sestavy, výkazy pro management, mateřské společnosti apod., a to i v cizojazyčných verzích.

Součástí běžné cenové nabídky systému Target 2100 je většinou položka „Úpravy sestav před předáním díla“. Tato položka je paušálem, který, pokud je ve smlouvě uveden znamená, že všechny tiskové sestavy a datové výstupy, které uživatelé během implementace požadují, jsou připraveny v požadovaném obsahu a výstupy, které mají předepsaný formát (směrnicemi ISO, pravidly organizace apod.) budou připraveny i v předepsané grafické úpravě. Možnost uživatelů požadovat tvorbu těchto sestav končí až předáním díla, tedy ukončením implementační smlouvy.

Další možné programátorské práce

Propojení s docházkovým systémem zákazníka

Propojení mezi automatizovaným systémem sledování docházky a Target 2100 je rutinní součástí nabídky služeb společnosti M-PRO. Target 2100 je schopen spolupracovat s libovolným docházkovým systémem, nemáme v tomto směru žádné specifické technické podmínky a omezení. Existují dva typy propojení mezi Target 2100 a docházkovými systémy.

Pro přípravu propojení do docházkového systému (je-li součástí implementace) potřebujeme, abyste nám pomohli navázat kontakt s Vaším dodavatelem docházkového systému. S ním a s Vašimi kolegy z IT (správci systému) se poté domluvíme o technice přenosu dat mezi jednotlivými systémy.

Propojení do ekonomického systému zákazníka

Propojení Target 2100 s ekonomickým systémem zákazníka (přestup do účetnictví) je nedílnou a zcela běžnou součástí služeb společnosti M-PRO. Naše společnost připravuje těchto propojení 20–30 ročně a máme zkušenost se všemi běžnými ekonomickými systémy, které jsou v ČR používány (SAP, BAAN, NAVISION, AXAPTA apod.).

Cílem propojení Target 2100 s ekonomickým systémem Vaší společnosti je zabezpečit, aby se oba systémy chovaly jako jeden celek, tedy tak, jako kdybyste je koupili od jednoho výrobce. Přestože Target 2100 obsahuje standardní a uživatelsky nastavitelný účetní výstup z mezd, je propojení do účetnictví u větších organizací vždy programováno „na míru“ zákazníka.

Importy vstupních dat pro výpočet mezd

Velmi široce využívaným prostředkem automatizace pořizování vstupních dat pro výpočet mezd jsou importy těchto dat zejména ve formátu tabulek Excel (.XLS). Target 2100 obsahuje možnost uživatelsky konfigurovat tyto importy a je tedy možné, aby byl tento vstupní aparát plně připraven zákazníkem v jeho režii. Při složitějších importech, či pokud zákazník nedisponuje dostatečnými kapacitami IT na přípravu tabulek a importů, jsme připraveni celý takový importní systém pro zákazníka navrhnout a připravit.

Propojení se stravovacími systémy

Propojení umožňuje automaticky realizovat přenos srážek za stravné a nákupy v kantýnách prostřednictvím mzdového modulu Target 2100. Na přání zákazníka umíme vyhodnotit nároky zaměstnanců na odběr stravy (dle kolektivních smluv i ve složitějších směnných provozech) a vyhodnocovat tedy odpovídající finanční nároky a závazky zaměstnanců.

Propojení s výrobními systémy

Zde bývá předmětem propojení (podle typu a charakteru výrobního systému) především soubor zaměstnanců a jejich osobních čísel jako vstup do výrobního systému. Z výrobního systému do Target 2100 jsou naopak přenášeny výkony zaměstnanců, plnění výkonových norem apod. Z těchto údajů jsou systémem Target 2100 automaticky počítány dle pravidel zákazníka.

Programování speciálních výpočtů mzdových složek

Cílem implementace Target 2100 ve mzdové účtárně je rovněž automatizovat zpracování „počítaných“ mzdových složek. Jedná se o motivační a pobídkové složky mezd, které jsou v organizaci používány a počítají se ze vstupních dat pomocí nějakého přesně definovaného vzorce či postupu (Např. bonus za neabsenci vázaný na pevně definované limity zameškaných dní, prémie za plnění výkonových norem apod.) Naším cílem je během implementační přípravy tyto mzdové složky identifikovat a připravit jejich automatizovaný výpočet.

 

Česky | English